اعمال غریزه جنسى و دستور آن‏
 در اول شب چه زمستان و چه تابستان باشد با زنان نزدیكى مكن زیرا در اول شب معده و عروق پر است و در این حال مجامعت ناپسند.
جماع با شكم پر در اول شب مورث بیمارى قولنج و فالج و لقوه و نقرس و سنگ و تقطیر بول و فتق و ضعف چشم و كم نورى مى‏شود.
پس وقتى كه اراده این .....

اعمال غریزه جنسى و دستور آن‏
 در اول شب چه زمستان و چه تابستان باشد با زنان نزدیكى مكن زیرا در اول شب معده و عروق پر است و در این حال مجامعت ناپسند.
جماع با شكم پر در اول شب مورث بیمارى قولنج و فالج و لقوه و نقرس و سنگ و تقطیر بول و فتق و ضعف چشم و كم نورى مى‏شود.
پس وقتى كه اراده این كار داشتى خوبست آخر شب را بدان اختصاص دهى این وقت براى بدن صلاحیتش بیشتر است و در تولید نسل بیشتر مایه امیدوارى است و عقل مولود را تیزتر میگرداند یعنى فرزندى را كه خدا بخواهد بآنها بدهد.
بكار جماع مپرداز مگر اینكه قبلا بوسیله بازى و شوخى و فشردن پستانها زن را آماده كنى این كارها موجب مى‏شود كه خواهش غریزى زن تحریك شود ماء النسل او از قسمتهاى مختلف بدنش جمع آورى شود (زیرا ماء النسل زن از پستانهاى او خارج میگردد) آثار غلبه شهوت در صورتش پدید مى‏آید و همان را كه تو از او میخواهى او نیز از تو میطلبد.
با زنان مى‏آمیز مگر پاك باشند چون از كار فارغ شدى فورى برپا مایست و منشین بلكه قدرى بسمت راست خود بخواب یا تكیه كن آنگاه براى دفع بول از جاى برخیز این كار باذن خداى متعال تو را از سنگ مثانه تأمین خواهد داد.
  پس از خاتمه این كارها غسل كن و همان ساعت قدرى مومیا با شراب عسل یا كف گرفته بنوش كه این كار كسرى ترا از ناحیه جماع جبران خواهد كرد.
باید دانست كه آمیزش با زنان از نظر وقت هنگامى كه ماه در برج حمل و دلو است نیكو است و از آن بهتر وقتى است كه ماه در برج ثور باشد زیرا ثور شرف ماه است. «1» آن كس كه بآنچه در این نامه شرح كردیم عمل كند و مزاج خود را طبق آن تدبیر نماید باذن خداى تعالى سالم و از تمام بیماریها در امان خواهد بود بحول و قوت پروردگار، چه خداوند است كه بهر كس بخواهد عافیت مى‏بخشد و صحت عطا میفرماید ستایش مر او راست كه آغاز و پایان و آشكار او نهان هر چیز همه اوست. اكنون طبق وعده‏اى كه دادیم پاره از این مطالب این كتاب را تا آنجا كه اطلاعات فعلى ما و وقت مساعدت میكند شرح میكنیم و تفصیل تمام آن را بوقت دیگر و چاپهاى بعد باز میگذاریم. البته محتاج بتوضیح نیست كه هدف ما از نوشتن و شرح این كتاب تنها جلب توجه و فكر خوانندگان عزیز بمعارف دینى است، براى آنست كه باور كنند دین تنها یك سلسله عقاید و آدابى نیست كه بدرد عالم بعد از مرگ بخورد بلكه براى تأمین آسایش و امنیت دو جهان است.
پیشوایان دینى طبیبان جسم و روح بشرند و معارف آنها در پیرامون همه چیز دور میزند.

اینك شرح قسمتى از مطالب كتاب:

درد و درمان‏
اعلم ان اللَّه عز و جل لم یبتل الجسد بداء حتى جعل له دواء «1» و لكل صنف من الداء صنف من الدواء و تدبیر و نعت. (1) عالم وجود میدان تنازع بقاء است، هر چیز براى آنكه وجود داشته باشد و زندگى كند محتاج بحركت و فعالیت است.
حركت و فعالیت در صورتى تحقق پیدا میكند كه نیروى جذب و دفعى در كار باشد.
نیروى جاذبه و دافعه میان دو موجود مخالف بكار مى‏افتد.
پس اگر عالم خانه تضاد و تخالف نبود زندگى و هستى معنائى نداشت.
باید مقابل نور ظلمت باشد و برابر تاریكى روشنى، مقابل خوشى ناخوشى باشد و روبروى بیمارى تندرستى.
این همان معناى حكمت است و مقتضاى عدل كل.
امام هشتم علیه السّلام میفرماید. بدان كه خداوند عزیز و باشكوه بدنى را بدردى گرفتار نساخته مگر اینكه درمانى برایش قرار داده است.
براى هر دسته از دردها گروهى از داروها است علاوه تدبیر و كوشش نیز لازم است.

منبع: کتاب طب الرضا-طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام  ص : 81

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 مهر 1389 | توسط: لطف الله بروجردی نجفی | | سوالات()