آداب شب زفاف

فصل دویّم در آنچه سنت است نزد داخل‏شدن نزد عروس در خانه و در بیان وقتهاى خوب و وقتهاى بد از براى جماع

( و ) فرمود پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله بعلى علیه السلام كه یا على چون داخل‏شود عروس در خانه تو پس بیرون كن موزه او را تا بنشیند و بشوى پایهاى او را و بریزان آب را در خانه خود تا نهایت خانه خود از براى آنكه چون میكنى این را بیرون میبرد خداى تعالى از خانه تو هفتاد نوع درویشى و فرو میفرستد بتو هفتاد رحمت كه سایه میاندازد بر عروس و میگرداند بركت در هر طرفى از خانه و ایمن مى‏شود عروس از دیوانگى و خوره و پیسى و نمیرسد بوى تا در آن خانه است و منع كن عروس را در هفته اول از شیر و سركه و گشنیز و سیب ترش عرض كرد على علیه السلام كه چرا منع میكنى از این چیزها فرمود پیغمبر (ص) از براى آنكه رحم سرد میگردد از شیر و منع از سركه براى آنست كه چون حائض شود در حالى كه سركه خورده پاك نمیشود هرگز و گشنیز بر میانگیزاند حیض را در شكم او و سخت مى‏شود بر وى زائیدن و سیب ترش بند میكند حیض او را پس او بیمار مى‏شود بعد از آن فرمود یا على جماع مكن زن خود را در اول ماه و میان ماه و آخر ماه از براى آنكه جنون و خوره و كم عقلى سرعت میكند بآن زن و بفرزند او یا على جماع مكن زن خود را بعد از ظهر كه اگر فرزندى بشود میان شما دیوانه میباشد یا على در حال جنابت پس نخوانید قرآن كه میترسم فرود آید بر شما آتشى از آسمان و بسوزاند شما را یا على جماع مكن مگر آنكه با تو باشد خرقه و با زن تو خرقه كه اگر نه داخل مى‏شود شهوت بر شهوت پس واقع مى‏شود میان شما دشمنى و طلاق یا على جماع مكن زن خود را ایستاده از براى آنكه اگر فرزندى شود میان شما ترس است كه بول‏كننده باشد در جامه خواب یا على جماع مكن زن خود را شب عید ماه رمضان از براى آنكه اگر فرزندى شود تنگ روزى است و نمیرسد او به پیرى یا على جماع مكن زن خود را شب عید قربان از براى آنكه اگر فرزندى شود تو را شش انگشت باشد یا چهار انگشت یا على جماع مكن زن خود را زیر درخت میوه دار كه اگر فرزندى شود میان شما جلاد یا كشنده باشد یا على جماع مكن زن خود را در روى آفتاب از براى آنكه اگر فرزندى شود همیشه در سختى و فقر باشد یا على جماع مكن زن خود را در میان اذان و اقامة از براى آنكه اگر فرزندى شود میان شما حریص باشد بریختن خونها یا على چون آبستن شود زن تو دخول مكن با وى مگر با وضو كه اگر نمیكنى و فرزندى مى‏شود كوردل باشد و بخیل یا على جماع مكن زن خود را در نصف ماه شعبان از براى آنكه اگر فرزندى شود صاحب اهوى و شوم روى باشد یا على جماع مكن زن خود را در شهوت زن دیگر كه اگر فرزندى شود میان شما تمغاجى و شرانگیز باشد یا على ملازم باش بجماع كردن شب دوشنبه از براى آنكه اگر فرزندى شود حافظ قرآن باشد و راضى است بآنچه قسمت شده است از براى او یا على جماع مكن در آخر رجب یعنى یك روز یا دو روز از براى آنكه اگر فرزندى شود ناقص عقل میباشد یا على چون جماع كنى در شب سه شنبه اگر فرزندى شود شهید شود و روزى كند او را خدا شهادت و باشد دهان او خوشبوى و دل او رحیم و دست او بخشنده و زبان او پاكیزه یا على اگر جماع كنى در شب پنجشنبه اگر فرزندى شود حاكمى باشد یا عالمى و اگر جماع كنى با زن در روز پنجشنبه وقت ظهر اگر فرزندى شود نزدیك نرود او را شیطان و روزى او شود سلامت دنیا و آخرت و اگر جماع كنى در شب جمعه اگر قضا شود فرزندى فقیه باشد و اگر جماع كنى در روز جمعه بعد از عصر اگر فرزندى شود معروف و مشهور عالم باشد و اگر جماع كنى در شب جمعه بعد از خفتن اگر فرزندى شود امید هست كه از ابدالان باشد ان شاء اللَّه یا على جماع مكن در ساعت اوّل از شب اگر فرزندى شود فاجر میباشد كه اختیار دنیا كند بر آخرت یا على حفظ كن وصیّت مرا چنانچه حفظ كردم من آن را از جبرئیل
منبع کتاب :كاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار، ص: 105

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 مهر 1389 | توسط: لطف الله بروجردی نجفی | | سوالات()